Make your own free website on Tripod.com

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERTAJUK ” SEXUAL REPRODUCTIVE SYSTEM OF FLOWERING PLANTS ”

 

 

ISI KANDUNGAN                                                                            MUKA SURAT

 

BAB 1:  MASALAH KAJIAN

 

1.1                      Pengenalan                                                                                     1 - 3

1.2                      Latarbelakang Kajian                                                                    3

1.3                      Penyataan Masalah                                                                       4 - 5

1.4                      Kerangka Konseptual                                                                   6

1.5                      Tujuan Kajian                                                                                 6 - 7

1.5.1                       Objektif Kajian                                                          7

1.5.2                       Persoalan Kajian                                                        8

1.5.3                       Hipotesis Kajian                                                        8

1.6           Signifikan Kajian                                                                           9

1.7           Batasan Kajian                                                                              9

1.8           Definisi Istilah                                                                                10

1.9           Ringkasan                                                                                      10

                                                                                                                       

BAB 2 : TINJAUAN LITERATUR

 

2.1           Pendahuluan                                                                                   11

2.2           Literatur Berkaitan                                                                       11 - 12

2.3           Tinjauan Kajian Lepas                                                                  12

2.4           Ringkasan                                                                                      13

                                                                                                                       

BAB 3 : METADOLOGI KAJIAN

 

3.1           Pendahuluan                                                                                   14

3.2           Rekabentuk Kajian                                                                       14 - 15

3.3           Sampel Kajian                                                                                15

3.4           Alat Kajian                                                                         16

3.5           Pengumpulan Data                                                             16

                3.5.1            Borang Maklumat Pelajar                                         16 - 17

                3.5.2            Ujian Pra dan Pos                                                       17 - 18

3.6           Analisis Data                                                                                  18 - 19

3.7           Ringkasan                                                                                      19 - 20

RUJUKAN

LAMPIRAN

           

KEBERKESANAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERTAJUK ” SEXUAL REPRODUCTIVE OF FLOWERING PLANTS

 

                                                Abstrak

 

Sebagaimana yang kita tahu gaya pembelajaran bagi pelajar adalah berbeza. Ada individu yang belajar  dengan visual yang banyak, ada pula yang belajar dengan lebih efektif dengan mendengar, ada kumpulan pelajar yang belajar dengan cara menyentuh dan bergerak,  ada yang suka bersendirian dan  ada individu yang suka belajar secara teks sahaja.

 

 Pengajaran secara tradisional iaitu menggunakan kaedah ‘chalk and talk’ tidak dapat mengatasi masalah gaya pembelajaran yang berbeza begini. Selain daripada itu ia tidak dapat menarik minat pelajar dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah sangat kurang. Menurut Fiscke (1992) ’Teacher talk violets everything we know about how students learn and the diversity of learning styles’.

 

 Jadi, dengan pengajaran menggunakan  multimedia maka masalah ini tidak akan timbul kerana penggunaan multimedia merangkumi semua elemen grafik, teks, visual dan audio. Pelajar pula berpeluang memainkan peranan aktif  dalam menentukan corak dan kadar pembelajaran mereka.

 

Bagi mengenalpasti sejauh manakah penggunaan multimedia ini memberi kesan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran dan dapat membantu pelajar meneroka proses pembiakan ini berlaku dalam subtopik ‘sexual reproductive system of flowering plants’, maka satu kajian yang terperinci akan dijalankan ke atas pelajar-pelajar tingkatan 2. Pengkaji telah memutuskan untuk menggunakan ‘notebook’ dan LCD untuk mengatasi permasalahan ini.

 

Metadologi kajian yang dijalankan adalah secara quasi-eksperimen. Pengkaji membuat pemilihan subjek ke dalam kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan yang bersesuaian bagi tujuan pengajaran. Kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan terbentuk daripada pelajar-pelajar yang sedia ada di dalam kelas masing-masing mengikut pembahagian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

 

Kajian melibatkan 60 orang pelajar berlainan jantina dimana 30 orang pelajar bertindak sebagai kumpulan eksperimen manakala satu kumpulan 30 orang  lagi bertindak sebagai kumpulan kawalan. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 10.0

 

 

BAB 1

MASALAH KAJIAN

1.1              Pengenalan

 

Mata pelajaran sains adalah satu mata pelajaran yang mencabar dan sangat menarik bagi mereka yang dapat menguasainya dengan baik. Penguasaan pelajar secara maksimum dalam proses pembelajaran perlu dibantu dengan menggunakan kaedah dan peralatan yang baik. Penggunaan multimedia adalah merupakan salah satu kaedah yang digunakan untuk melihat sejauhmana keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Multimedia  adalah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan lisan atau bertulis sahaja.

 

Menurut Fox (1991) ’Multimedia is commonly defined as the combination of text, graphics, audio, video and animation on a computer’. Dalam konteks pendidikan satu definisi multimedia yang boleh digunakan adalah definisi yang diberikan oleh Edgar (1972), iaitu ‘Multimedia is the integration of audio, graphics, animation and text using the notebook  as a control and presentation platform so as to enhance significantly the learning and information environment’.

 

Laporan Penilaian Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang dibuat oleh pensyarah maktab-maktab perguruan di Malaysia mendapati sebilangan besar guru-guru tetap dan kekal mengamalkan gaya pengajaran sehala “chalk and talk”. Kenyataan ini disokong oleh Jemaah Nazir Sekolah (1992) yang menjelaskan bahawa guru masih kekal dengan peranan lama mereka sebagai pengajar. Sementara itu guru-guru masih membahaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

 ke arah peperiksaan semata-mata (Mohd Majid Konteng, 1997). Dengan memberi fokus kepada peperiksaan semata-mata akan menjadi suatu pengajaran itu kurang menumpukan kepada pengajaran dan pembelajaran yang menyeluruh. Pembelajaran merupakan satu proses interaksi yang melibatkan pelajar, pengajar dan persekitaran. Interaksi individu dengan persekitaran adalah penting bagi mewujudkan pengalaman yang pelbagai dan menyeluruh untuk terjadinya pembelajaran yang berkesan.

 

Dalam pembelajaran individu Wan Zahid (1993) mengesyorkan agar para guru, pelajar dan ibubapa memahami gaya pembelajaran pelajar dan menganggap perbezaan yang ada pada diri seseorang pelajar itu merupakan satu keistimewaan dan mereka dapat menggunakan keistimewaan itu secara berkesan dalam pembelajaran mereka. Satu perancangan yang teliti dan sistematik amat diperlukan memandangkan gaya pembelajaran individu merupakan satu aspek yang penting dalam pendidikan masa kini dan akan datang.

 

Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana keberkesanan penggunaan multimedia (notebook dan LCD) dapat membantu pelajar memahami  konsep dalam topik ‘sexual reproductive system of flowering plants’ .

 

 

 

 

1.2        Latarbelakang Kajian

 

Sebagaimana yang kita tahu gaya pembelajaran bagi pelajar adalah berbeza. Ada individu yang belajar  dengan visual yang banyak, ada pula yang belajar dengan lebih efektif dengan mendengar, ada kumpulan pelajar yang belajar dengan cara menyentuh dan bergerak,  ada yang suka bersendirian dan  ada individu yang suka belajar secara teks sahaja.

 

 Pengajaran secara tradisional iaitu menggunakan kaedah ‘chalk and talk’ tidak dapat mengatasi masalah gaya pembelajaran yang berbeza. Selain daripada itu ia tidak dapat menarik minat pelajar dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran adalah sangat kurang. Menurut Fiscke (1992) ’Teacher talk violets everything we know about how students learn and the diversity of learning styles’.

 

 Jadi, dengan pengajaran menggunakan  multimedia maka masalah ini tidak akan timbul kerana penggunaan multimedia merangkumi semua elemen grafik, teks, visual dan audio. Pelajar pula berpeluang memainkan peranan aktif  dalam menentukan corak dan kadar pembelajaran mereka.

 

 

 

 

 

1.3        Penyataan Masalah

 

Pelajar beranggapan bahawa mata pelajaran sains adalah satu mata pelajaran yang sukar.  Kesukaran ini bertambah apabila matapelajaran  sains kini diajar dalam Bahasa Inggeris.  Apabila tanggapan ini timbul, maka guru perlu mengambil langkah awal mengatasi masalah tersebut. Ini adalah penting kerana tanggapan negatif inilah yang akan menyebabkan matapelajaran kurang diminati. 

 

Kajian-kajian lepas telah mencadangkan beberapa punca kelemahan pelajar dalam mata pelajaran sains iaitu kegagalan pelajar untuk memahami konsep asas sains, kurangnya alat bantu mengajar dan konsep sains yang sangat abstrak. Robert Heinich et.al. (1996) menyatakan berbagai kaedah pengajaran boleh disusun mengikut hierarki yang bermula dengan situasi abstrak dan membawa ke situasi konkrit. Beliau telah mengutarakan semula konsep ”Kun Pengalaman” dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

 

Alat bantu mengajar (situasi konkrit) yang digunakan boleh menimbulkan perasaan ingin tahu pelajar bagi memahami konsep sains dan boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna kerana kebanyakan pelajar adalah berbeza dari segi kebolehan, keperluan dan minat. Oleh itu kaedah pengajaran boleh diubahsuaikan mengikut kriteria ini.

 

Secara umumnya pelajar sukar untuk memahami bagaimana proses pembiakan seks berlaku pada tumbuh-tumbuhan. Ini kerana struktur penting untuk menjalankan proses ini berlaku di dalam bahagian dalam bunga. Walaupun sebelum ini mereka telah pun mengetahui bagaimana proses pembiakan seks bagi manusia dan haiwan. Kebanyakkan pelajar hanya tahu bahawa tumbuh-tumbuhan hanya dapat dibiakkan melalui biji, keratan batang, tunas daun dan umbisi sahaja. Mereka tidak tahu bagaimana pula biji dalam buah itu dihasilkan. Pembelajaran secara lisan dan abstrak sangat menyukarkan  mereka untuk menggambarkan bagaimana proses pembiakan seks tumbuhan berlaku. Apabila konsep penerangan guru tidak dapat diterima dengan jelas oleh pelajar, maka mereka akan merasa bosan dan keliru. Jika fenomena ini berlaku maka minat dan keseronokan pelajar pada matapelajaran sains akan menurun. Akibatya,  gejala lain akan timbul seperti ponteng kelas, membuat bising dan hilang tumpuan semasa guru mengajar serta gagal menyelesaikan kerja-kerja yang diberi oleh guru.

 

Bagi mengenalpasti sejauh manakah penggunaan multimedia ini memberi kesan yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran dan dapat membantu pelajar meneroka proses pembiakan ini berlaku dalam subtopik ‘sexual reproductive system of flowering plants’,

maka satu kajian yang terperinci akan dijalankan ke atas pelajar-pelajar tingkatan 2. Pengkaji telah memutuskan untuk menggunakan ‘notebook’ dan LCD untuk mengatasi permasalahan ini.

 

 

 

1.4        Kerangka Konseptual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5      Tujuan Kajian

 

Kajian ini bertujuan untuk meninjau keberkesanan penggunaan multimedia berbanding dengan pengajaran yang menggunakan kaedah ‘chalk and talk’ dalam pengajaran matapelajaran sains yang bertajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ di Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Ini kerana pedagogi yang berkonsepkan ‘chalk and talk’ didapati kurang berkesan pada semua situasi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

 

Justeru itu bahan pengajaran dan pembelajaran berbentuk multimedia dijadikan sebagai salah satu teknologi pengajaran yang mengintegrasikan kesemua atribut teknologi pendidikan yang dapat mengatasi batasan-batasan yang terdapat dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional. (Kappe et al 1993).

 

1.5.1       Objektif Kajian

 

Kajian ini secara terperincinya ingin mencapai objektif  berikut:

 

(a)    Untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan pada min skor dalam ujian pra bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan.

(b)   Untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk‘sexual reproductive system of flowering plants’ untuk kumpulan kawalan.

(c)    Untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk‘sexual reproductive system of flowering plants’ untuk kumpulan eksperimen.

(d)   Untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan min skor dalam ujian pos bagi tajuk‘sexual reproductive system of flowering plants’ antara kumpulan kawalan dengan kumpulan eksperimen.

 

1.5.2       Persoalan Kajian

 

Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian ini, persoalan kajian seperti berikut diformulasikan:

(a)    Adakah terdapat perbezaan pada min skor dalam ujian pra bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan?

(b)   Adakah terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ untuk kumpulan kawalan?

(c)    Adakah terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ untuk kumpulan eksperimen?

(d)   Adakah terdapat perbezaan min skor dalam ujian pos bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ antara kumpulan kawalan dengan kumpulan eksperimen?

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3       Hipotesis Kajian

Dalam kajian ini terdapat beberapa hipotesis null yang ingin dikaji:

Hipotesis (H01)   -     Tidak terdapat perbezaan pada min skor dalam ujian pra bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan.

 Hipotesis (H02) –     Tidak terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ untuk kumpulan kawalan.

Hipotesis (H03) -      Tidak terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk ‘sexual reproductive system of  flowering plants’untuk  kumpulan eksperimen.

Hipotesis (H04) -      Tidak terdapat perbezaan min skor dalam ujian pos bagi  tajuk ‘sexual reproductive system of  flowering plants’ bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.

1.6       Signifikan Kajian

Hasil kajian ini sangat penting kepada guru sains, pelajar dan penggubal kurikulum. Antaranya: Kajian ini membolehkan guru mengenalpasti kebolehan pelajar memahami konsep ‘sexual reproductive system of flowering plants’ dengan penggunaan multimedia dapat membantu pelajar dan mendorong minat mereka terhadap matapelajaran sains serta melihat sejauh mana keberkesanan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

 

1.7        Batasan Kajian

Kajian ini mempunyai batasan seperti berikut:

Kajian ini menggunakan bilangan responden yang sedikit dan terbatas kepada sekolah ini sahaja. Mereka bukan merupakan sampel perwakilan sebenar untuk satu kawasan. Oleh itu hasil dapatan kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pelajar Tingkatan 2. Populasi ialah pelajar-pelajar tingkatan 2 bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Sampel adalah dihadkan kepada dua kelas sahaja.

 

1.8        Definisi Istilah

 

(i)                  Notebook

Komputer riba yang mudah alih dan boleh diletakkan di atas riba (Cashman,2005).

(ii)                LCD

            LCD adalah singkatan bagi Liquid Crystal Display.

(iii)               Konsep

            Pengertian dan pendapat yang terbentuk dalam fikiran mengenai sesuatu.

(iv)              Pembiakan seks

            Percantuman di antara gamet jantan dan gamet betina di dalam ovary.

 

 

1.9              Ringkasan

 

Bab ini menghuraikan rasional objektif, hipotesis dan kepentingan kajian. Kajian melibatkan keberkesanan penggunaan multimedia dapat membantu pelajar memahami tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’. Seperti mana yang kita tahu pelajar dapat mengingat dengan lebih berkesan melalui apa yang dilihat, didengar dan apa yang dituturkan. Rasional pengkaji adalah untuk merealisasikan bahawa penggunaan multimedia dapat memberi kesan sebanyak 80% daya ingatan pelajar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

 

2.1        Pendahuluan

 

Di dalam bab ini ianya menghubungkaitkan di antara kajian lampau  dan kajian yang akan dijalankan tentang pentingnya penggunaan bahan multimedia membantu pelajar memahami tajuk ‘sexual reproductive system of  flowering plants’. Bab ini akan membincangkan tentang tinjauan literature dan kajian berkaitan. Bab ini juga  memberi tumpuan kepada tinjauan pendidikan yang berkaitan tentang penggunaan multimedia yang djalankan oleh penyelidik yang berpengalaman. Terdapat kajian terdahulu yang khusus mengenai penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaraan. Pengkaji memberi penumpuan kepada penggunaan notebook dan LCD dalam pengajarannya.

 

2.2        Literatur Berkaitan

 

Grabe (1998) dalam kajiannya menyatakan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui bahan multimedia dengan kombinasi teks, grafik, sudio, video dan animasi mampu meningkatkan kefahaman di kalangan pelajar yang berbeza stail pembelajaran pelajar.

 

Menurut Ginder (1999), apabila kita mengajar dengan melibatkan deria penglihatan, pendengaran, pergerakan dan sentuhan pelajar, seluruh kelas dapat menerima maklumat melalui salah satu atau lebih saluran komunikasi. Pendekatan berbagai deria penerima ini dapat memaksa pelajar menggunakan keupayaan deria mereka.

 

2.3        Tinjauan Kajian Lepas

 

Gladwin et al (1990) telah mencirikan beberapa kebaikan-kebaikan yang menggunakan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu:

2.3.1       Konsep boleh dijelaskan dengan lebih berkesan dengan adanya paparan grafik.

2.3.2       Teknik animasi memberi kesan aktif kepada pengajaran dimana tidak diperolehi dengan menggunakan bahan pengajaran yang kaku.

2.3.3       Sesetengah situasi dapat diterangkan lebih jelas dengan adanya teks.

2.3.4       Penggunaan multimedia membolehkan pelajar mempelajari mengikut kebolehan  mereka.

 

 

 

 

 

 

2.4         Ringkasan

 

      Kajian literatur menunjukkan bahawa keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains adalah memerlukan penggunaan multimedia bagi membuahkan hasil yang memberangsangkan. Ini kerana multimedia berupaya merangsang minda dan minat pelajar untuk memahami sesuatu konsep yang abstrak kepada bentuk yang lebih konkrit. Penggunaan multimedia adalah merupakan gabungan multimedia yang dicadangkan bagi mengatasi masalah pelajar kurang minat terhadap pelajaran sains dan pelajar gagal mendapat maklumat dari guru jika ia disampaikan secara lisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3

METODOLOGI  KAJIAN

 

3.1         Pendahuluan

 

Bahagian ini akan membincangkan bagaimana kajian ini dijalankan. Penerangan yang lebih mendalam adalah merangkumi aspek reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, alat kajian, prosedur pengumpulan data dan analisis data kajian.

 

3.2         Rekabentuk Kajian

 

Metodologi kajian yang dijalankan adalah secara quasi-eksperimen. Pengkaji membuat pemilihan subjek ke dalam kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan yang bersesuaian bagi tujuan pengajaran. Kedua-dua kumpulan eksperimen dan kawalan terbentuk daripada pelajar-pelajar yang sedia ada di dalam kelas masing-masing mengikut pembahagian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

 

Kajian melibatkan 60 orang pelajar berlainan jantina dimana 30 orang pelajar bertindak sebagai kumpulan eksperimen manakala satu kumpulan 30 orang  lagi bertindak sebagai kumpulan kawalan.

Untuk menilai pengetahuan sedia ada pelajar mengenai tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ satu ujian pra akan dijalankan pada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan sebelum unit ini diajar. Setelah ujian pra dijalankan maka data dikutip dan di analisis untuk menilai tahap pengetahuan pelajar dalam tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’.

 

Kemudian guru mengaplikasikan  kaedah  pengajaran dan  pembelajaran dengan menggunakan multimedia pada kumpulan eksperimen. Bagi kumpulan kawalan pula  kaedah pengajaran dan pembelajaran adalah tanpa penggunaan multimedia tetapi sebaliknya   hanya menggunakan kaedah ‘chalk and talk’. Setelah selesai pengajaran, kedua-dua  kumpulan akan diuji dengan ujian pos. Ini adalah untuk melihat dan mendapat gambaran sejauh mana keberkesanan pengajaran menggunakan kaedah multimedia. Data dikutip dan di analisis.

 

3.3         Sampel Kajian

 

Kajian dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar, Alor Star, Kedah. Sampel terdiri 60 orang pelajar tingkatan dua daripada  empat kelas keseluruhannya. Dari empat kelas tersebut pengkaji memilih 30 orang pelajar secara rawak untuk menjadi sampel kumpulan eksperimen dan 30 orang pelajar bertindak sebagai kumpulan kawalan dalam kajian ini. Sampel juga terdiri dari jantina berlainan.

 

 

3.4         Alat Kajian

 

Instrumen kajian yang digunakan terdii daripada dua ujian yang dijalankan sebelum unit ini diajar dan juga selepas unit ini diajar. Ujian-ujian ini dikenali sebagai ujian pra dan juga ujian pos. Soalan ujian yang digunakan, mengandungi dua bahagian:

(a)                Bahagian A – mengandungi maklumat diri responden.

(b)               Bahagian B - mengandungi 30 item soalan yang meliputi tajuk:-

i.         ‘Structure Of  Flowering’.

ii.       ‘Pollination’

iii.      ‘Developement of seeds’

           

3.5         Pengumpulan data

 

3.5.1       Borang Maklumat Pelajar

Responden dihimpunkan pada satu tempat. Satu taklimat ringkas diberi kepada responden apa tujuan mereka di kumpulkan pada hari itu. Borang maklumat pelajar di edar untuk diisi oleh pelajar. Borang ini digunakan untuk membantu guru mengenalpasti nama pelajar

Selain daripada itu, borang ini juga digunakan untuk mengisi skor yang diperolehi semasa ujian pra dan ujian pos.

 

 

3.5.2       Ujian pra dan pos      

 

Satu ujian pra akan dijalankan sebelum pelaksanaan pengajaran dibuat bagi menilai sejauh mana kerangka konsep dan pengetahuan sedia ada pelajar bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Setiap set soalan terdiri dari 30 soalan dimana soalan 1 hingga 15 berbentuk betul dan salah manakala soalan 16 hingga 30 adalah soalan aneka pilihan. Kertas-kertas soalan dikutip untuk diambil skornya dan di analisis.

 

Sesi pengajaran dilaksanakan kepada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan setelah selesai menjalani ujian pra. Dua kaedah yang berbeza digunakan iaitu kumpulan eksperimen di ajar dengan menggunakan kaedah pengajaran menggunakan multimedia. Pengajaran dengan berbantukan multimedia ini akan dilaksanakan sehingga tamat subtajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’.

 

Manakala kumpulan      kawalan pula akan diajar dengan menggunakan pendekatan ‘chalk and talk’ dan teori sahaja. Pengajaran difokuskan kepada pengenalpastian  struktur-struktur bunga, pendebungaan dan persenyawaan di dalam  bunga .

 

Setelah sesi pengajaran tamat dijalankan maka kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan sekali lagi  akan menjalani satu ujian pos. Set soalan ini mengandungi soalan yang sama seperti ujian pra cuma kedudukan soalan satu hingga soalan lima belas diubah.manakala soalan enam belas hingga soalan tiga puluh ditetapkan.

                                                                                                                       

Ujian

Nombor Soalan

Pra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pos

5

8

6

2

7

1

3

9

4

13

12

10

15

11

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

3.6              Analisis Data

 

Apabila maklumat atau data  telah diperolehi maka satu analisis data dilakukan dengan mencari min  skor dan ujian-t dengan menggunakan kaedah perisian SPSS 10.0 untuk menentukan jika terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor   bagi        ujian pra dan pos dari kumpulan eksperimen dan juga min skor ujian bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Dalam bahagian A, data-data adalah terdiri daripada maklumat diri responden sahaja dan ia tidak perlu dianalisis. Manakala bahagian B, markah diperolehi apabila responden menanda jawapan yang betul sahaja.  Setiap jawapan yang diberi diwakili oleh skor-skor seperti dalam  Jadual 3.1 di bawah:

 

Kadar Skor

Nilai Skor

Jika jawapan yang diberi betul

1

Jika jawapan yang diberi salah

0

 

Dalam kajian ini, data-data mentah yang diperolehi disusun dan dianalisa. Ujian-t digunakan untuk melihat sama ada wujud perbezaan pencapaian pelajar di antara ujian pra dan pos.

 

3.7              Ringkasan

 

Kajian ini menggunakan reka bentuk eksperimen maka terdapat kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan menduduki ujian pra. Kumpulan eksperimen menjalani proses pembelajaran dengan menggunakan ‘notebook’ dan LCD (multimedia) manakala kumpulan kawalan menjalani proses pembelajaran dengan kaedah ‘chalk and talk’.  Apabila proses ini selesai sekali lagi kedua-dua kumpulan akan menjalani ujian pos secara serentak. Data yang diperolehi akan diproses dengan bantuan program SPSS 10.0 (Statistical Package for Social Science).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4

HASIL KAJIAN

 

4.1              PENGENALAN

 

Bab ini akan mengemukakan hasil kajian daripada analisa data yang diperolehi daripada ujian pencapaian. Ujian pencapaian yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada ujian pra dan pos. Statistik deskriptif iaitu signifikan, peratusan dan min digunakan bagi menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian berkaitan pencapaian pelajar apabila multimedia digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Data yang diperolehi di analisis dengan menggunakan SPSS versi 10.0 dimana aras signifikan ditetapkan pada nilai 0.025.

 

4.2       LATARBELAKANG RESPONDEN

 

Responden adalah terdiri daripada 60 orang pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. 30 orang pelajar telah dipilih secara rawak sebagai kumpulan eksperimen dan 30 orang pelajar sebagai kumpulan kawalan. Dari segi jantina, kumpulan eksperimen terdiri daripada 13 orang pelajar lelaki dan 17 orang pelajar perempuan. Manakala kumpulan kawalan pula terdiri daripada 12 orang pelajar lelaki dan 18 orang    pelajar perempuan. Keseluruhan responden adalah berbangsa Melayu.

 

Jadual 4.2 menunjukkan bilangan pelajar mengikut jantina dalam bentuk peratusan.

                        Jadual 4.2 Responden Kajian

Kumpulan

Jantina

Bilangan

Peratus %

Eksperimen

Lelaki

13

21.6%

Perempuan

17

28.3%

Kawalan

Lelaki

12

20.0%

Perempuan

18

30%

Jumlah

 

60

100%

 

Peratus bilangan pelajar mengikut jantina bagi kedua-dua kumpulan adalah hampir sama iaitu bagi kumpulan eksperimen jumlah pelajar lelaki 21.6% dan pelajar perempuan 28.3%. Bagi kumpulan kawalan pula peratus pelajar lelaki adalah rendah (20%) berbanding pelajar perempuan iaitu 30%.

 

 

 

4.2              Dapatan Kajian

 

Analisis data dalam kajian ini dilakukan terhadap perbandingan prestasi pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pos semasa kajian dibuat terhadap kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

 

4.3              Penilaian Soalan Kajian

 

Soalan kajian yang dibina akan diuji dengan menggunakan ujian-t. Soalan Kajian yang menggunakan dua pembolehubah akan menggunakan ujian-t berdasarkan nilai-nilai kebarangkalian dua hujung. Aras keyakinan p yang digunakan dalam kedua-dua ialah 0.025 di mana sekiranya:

(e)    p kiraan (hasil analisa) lebih kecil daripada 0.025 maka hipotesis kajian ditolak dan ini bermakna terdapat perbezaan yang min skor antara dua pembolehubah yang diuji.

(ii)    p kiraan (hasil analisa) lebih besar daripada 0.025 maka hipotesis kajian diterima dan ini bermakna tidak terdapat perbezaan min skor antara dua pembolehubah yang diuji.

 

4.4              Tahap Pencapaian Pelajar Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Antara Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen

 

Sebanyak 30 item telah dibina untuk mengesan keberkesanan penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertajuk” Sexual Reproductive system in flowering Plants” ke atas dua kumpulan pelajar iaitu kumpulan kawalan dan eksperimen yang dipilih secara rawak. Data-data yang diperolehi dari ujian pra dan ujian pos dianalisa secara berasingan bagi tujuan ini.

 

 

 

Ujian

Kumpulan

Bilangan Pelajar

Min

Sisihan Piawai

Skor Minimum

Skor Maksimum

Pra

Eksperimen

30

36.5667

8.3859

17

53

Kawalan

30

38.600

8.1816

23

53

 

Analisis statistik deskriptif digunakan dan jadual di atas menunjukkan bahawa min skor ujian pra bagi kumpulan eksperimen 36.5667 dengan sisihan piawai 8.3859 manakala min skor prestasi kumpulan kawalan ialah 38.600 dengan sisihan piawai 8.1816. Walaupun terdapat perbezaan dari segi skor minimum ujian pra tetapi nilai skor maksimum adalah sama iaitu 53.

 

Ujian

Kumpulan

Bilangan Pelajar

Min

Sisihan Piawai

Skor Minimum

Skor Maksimum

Pos

Eksperimen

30

69.5333

9.3945

60

90

Kawalan

30

45.0333

8.4913

30

67

 

Analisis statistik deskriptif yang digunakan menunjukkan bahawa min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen 69.5333 dengan sisihan piawai 9.3945 manakala min skor prestasi kumpulan kawalan ialah 45.0333 dengan sisihan piawai 8.4913. Terdapat perbezaan yang ketara  dalam skor minimum dan skor maksimum ujian pos. Nilai skor minimum kumpulan eksperimen 60 dan kumpulan kawalan ialah 30 manakala skor maksimum bagi kumpulan eksperimen ialah 90, kumpulan kawalan adalah 67.

 

4.4.1    Pengujian Hipotesis satu

Hipotesis (H01) -          Tidak terdapat perbezaan pada min skor dalam ujian pra bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan.

 

Jadual 4.4.1.1: Tahap Pencapaian Pelajar Dalam Ujian Pra Antara Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen

 

 

Dengan menggunakan Prosedur Independent Samples Test dan merujuk kepada Jadual 4.1didapati bahawa pada nilai t = 0.951 dan nilai signifikan (2 tailed) ialah 0.346 bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dimana nilai signifikan ini adalah lebih besar daripada 0.025 .Ini menunjukkan  tidak terdapat perbezaan min skor dalam ujian pra bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Maka hipotesis null, (H01) boleh diterima.

            Jadual 4.4.1.2 Statistik Kumpulan

           

 

Merujuk pada Jadual 4.4.2 Kumpulan statistik di dapati mempunyai perbezaan dari nilai minnya tetapi perbezaannya adalah kecil iaitu 36.5667 dan 38.600. Walaubagaimanapun kita perlu mengabaikan perbezaan min kerana kita telah menerima hipotesis null. Ini bermakna min bagi ujian pra bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan eksperimen tidak memberi sebarang kesan terhadap prestasi pelajar.

 

 

4.4.2      Pengujian hipotesis 2

 

 

              Hipotesis (H02) –        Tidak terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk ‘sexual reproductive system of flowering plants’ untuk kumpulan kawalan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadual 4.4.2 Perbandingan ujian t secara berpasangan bagi ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan

 

Daripada analisa Jadual 4.4.2 di dapati nilai signifikan ialah 0.000 antara ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan. Nilai ini adalah lebih kecil daripada 0.025, maka dengan ini hipotesis null di tolak.

 

4.4.3    Pengujian hipotesis 3

 

Hipotesis (H03) -      Tidak terdapat perbezaan min skor di antara ujian pra dan ujian pos bagi tajuk ‘sexual reproductive system of  flowering plants’untuk  kumpulan eksperimen.

 

 

Jadual 4.4.3 Perbandingan ujian t secara berpasangan bagi ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen

 

 

Daripada analisa Jadual 4.4.3 di dapati nilai signifikan ialah 0.000 antara ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen. Nilai ini adalah lebih kecil daripada 0.025, maka dengan ini hipotesis null di tolak.

 

4.4.4          Pengujian hipotesis 4

                  Hipotesis (H04) -      Tidak terdapat perbezaan min skor dalam ujian pos bagi  tajuk ‘sexual reproductive system of  flowering plants’ bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.

Jadual 4.4.4.1 Perbandingan ujian t secara berpasangan bagi ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan

 

 

 

Rajah 4.4.4.1   menunjukkan bahawa nilai signifikan ujian pos bagi kumpulan kawalan dan eksperimen adalah lebih kecil daripada 0.025. Ini bermakna hipotesis null ditolak walaupun dari segi perbezaan min skornya adalah sama.

 

 

Jadual 4.4.4.2 Statistik Kumpulan

 

Untuk  melihat dari segi peningkatan markah maka kita perlu merujuk kepada Jadual 4.4.4.2. Nilai min bagi ujian pos kumpulan eksperimen adalah lebih besar (69.5333) daripada nilai min ujian pos  kumpulan kawalan (45.0333). Jika fenomena ini berlaku, ini membuktikan bahawa ujudnya peningkatan markah antara kedua-dua kumpulan. Peningkatan markah bagi kumpulan adalah lebih tinggi berbanding dengan peningkatan bagi kumpulan kawalan kerana kumpulan eksperimen telah didedahkan dengan bentuk pembelajaran yang lebih efektif iaitu menggunakan alatan multimedia. Manakala kumpulan kawalan meningkat lebih sedikit kerana

 

4.5              Ringkasan

Analisis data menunjukkan terdapat keberkesanan atau pencapaian yang positif dengan menggunakan multimedia sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran berbanding dengan kaedah tradisional ’chalk and talk’. Kaedah ini juga menunjukkan bahawa penggunaan alat multimedia dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran sains.

 

 

 

BAB 5

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

5.1              Pengenalan

 

Bab ini akan membincangkan tentang keputusan yang telah dibentangkan dalam bab empat. Perbincangan akan meliputi perbandingan di antara keputusan-keputusan kajian dan faktor-faktor yang mungkin membawa kepada keputusan sedemikian serta cadangan kajian lanjutan berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan alat multimedia. Aspek yang akan dibincangkan ialah tentang dapatan kajian dan kesan dapatan kajian.

 

5.2              Perbincangan 

 

Daripada keputusan analisis yang diperolehi terdapat perbezaan pencapaian yang ketara antara kumpulan pelajar yang hanya di ajar secara chalk and talk berbanding dengan kumpulan pelajar yang diajar menggunakan alat multimedia. Ini kerana penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru mampu menerangkan konsep-konsep yang sukar yang memerlukan bantuan grafik, animasi dan simulasi.

 

Semasa menjalankan kajian tentang penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran tentang tajuk sexual reproductive system of flowering plants, guru telah membuat ujian pra dan pos bagi membuktikan keberkesanan penggunaan multimedia. Hasil kajian mendapati terdapat peningkatan markah min dalam ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen. Dapatan ini menunjukkan bahawa penggunaan multimedia telah berjaya meningkatkan kefahaman pelajar berbanding dengan kaedah pengajaran tradisional.

 

Menurut Meyer (2003), Penggunaan alatan multimedia adalah perkara biasa dalam kurikulum persekolahan sekarang. Banyak kajian mengatakan multimedia telah berjaya memberikan kesan positif di dalam pembelajaran. Pelajar dikatakan dapat memberi tumpuan dan pencapaian market yang amat membanggakan.

 

Heinich  (1993) menyatakan bahawa multimedia dapat memperkayakan teknik pengajaran. Ia juga berkemampuan mengawal dan mengurus bahan pembelajaran yang banyak. Kemampuan alat multimedia berinteraksi dengan penggunanya membolehkan guru menerapkan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik

 

5.3              Rumusan

 

Berdasarkan perbincangan di  atas, di dapati bahawa aktiviti yang menggunakan alat dan bahan multimedia sebagai platform dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat memberi kesan yang psitif serta meningkatkan motivasi pelajar. Justeru, penggunaan bahan mutimedia yang dibina berlandaskan aplikasi teori dan model perlulah diberi perhatian oleh pendidik

 

5.4              Cadangan

 

Berdasarkan dapatan kajian ini, adalah dicadangkan supaya perkara-perkara berikut diberi perhatian dan dilaksanakan untuk meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris di sekolah menengah sekaligus dapat meningkatkan prestasi pelajar. Cadangan tersebut adalah seperti berikut:

a)                      Pelajar perlu diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam proses

pengajaran dan pembelajaran.

b)                  Penggunaan multimedia mestilah dipergiatkan agar dasar pendidikan negara kita adalah seiring dengan negara berdaya maju yang lain.

c)                  Kajian ini juga boleh dibuat dengan lebih terperinci iaitu dengan melibatkan tinjauan terhadap lebih ramai sampel dari latarbelakang yang berbeza seperti sosio-ekonomi, jantina, pelajar bandar dan luar bandar.

Diharap dengan kajian-kajian yang dijalankan ini, sistem pendidikan di Malaysia akan terus berkembang maju di masa akan datang. Rentetan dari kajian ini juga diharapkan mampu menjadi perintis kepada kajian yang lain seperti kajian menggunakan multimedia interaktif ataupun kajian tentang keberkesanan penggunaan perisian dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains. Dengan demikian juga kajian ini dapat membantu Pihak Kementerian Pelajaran untuk mengorak langkah dan mengambil tindakan menambahkan peralatan mutimedia seperti komputer, LCD, komputer riba dan pelbagai perisian yang sesuai dengan sukatan pelajaran untuk subjek-subjek lain.

RUJUKAN

 

 1. Mok Soon Sang. (1992). Panduan dan Latihan UKELP BAHAGIAN AM. Subang Jaya, Selangor : Kumpulan Budiman.
 2. Open University Malaysia (2003). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn. Bhd.
 3. Open University Malaysia (2003). Prinsip Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn. Bhd.
 4. Open University Malaysia (2005).School Based Research. Kuala Lumpur : UNITEM Sdn. Bhd.
 5. Liebert, Poulos, Strauss (1974). Developmental Psychology. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 6. M. Daud Hamzah. (1993). Siri Pendidikan Kurikulum: Penerokaan Teori Kurikulum. Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa & Pustaka.

 

 1. M. Daud Hamzah. (1994). Siri Pendidikan Kurikulum: Reka Bentuk Kurikulum Sekolah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.

 

 1. Poh Swee Hiang. (1997). Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.

 

 1. Vivi Lachs, Muhammad Asyraf Mustaffa (2004). Multimedia di dalam Darjah. Kuala Lumpur :  Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

 

 1. Ooi Soi Tai dan Chiew Lai Choo (2005). Eksplorasi Sains. Shah Alam, Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

 

 1. Sia Chwee Khim dan Lam Chun Yien (2005). Science Form 3. Bangi, Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

 

 1. Jamaludin Harun dan Zaidatun Tasir (2000). Pengenalan Kepada Multimedia. Kuala Lumpur : Venton Publishing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    LAMPIRAN 1

Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar

06500 Alor Star

Kedah.

 

ANALISA MARKAH UJIAN PRA DAN UJIAN POS

PELAJAR 2 BESTARI TAHUN 2006

KUMPULAN EKSPERIMEN

 

Bil

Nama Pelajar

(Kumpulan Eksperimen) 

Ujian Pra

Peratus Ujian Pra

Ujian Pos

Peratus Ujian Pos

Markah Peningkatan

1

Responden 1

10

33

19

63

9

2

Responden 2

11

36

18

60

7

3

Responden 3

12

40

18

60

6

4

Responden 4

10

33

19

63

9

5

Responden 5

13

43

21

70

8

6

Responden 6

10

33

20

67

10

7

Responden 7

13

43

18

60

5

8

Responden 8

16

53

22

73

6

9

Responden 9

13

43

21

70

8

10

Responden 10

14

46

21

70

7

11

Responden 11

12

40

21

70

9

12

Responden 12

8

26

20

67

12

13

Responden 13

12

40

24

80

12

14

Responden 14

11

36

24

80

13

15

Responden 14

10

33

26

87

16

16

Responden 16

10

33

27

90

17

17

Responden 17

7

23

18

60

11

18

Responden 18

12

40

25

83

13

19

Responden 19

12

40

26

87

14

20

Responden 20

8

26

19

63

11

21

Responden 21

13

43

21

70

8

22

Responden 22

10

33

18

60

8

 

 

 

Bil

Nama Pelajar

(Kumpulan Eksperimen)

Ujian Pra

Peratus

Ujian pra

Ujian Pos

Peratus

Ujian Pos

Markah Peningkatan

23

Responden 23

7

23

18

60

11

24

Responden 24

14

47

20

67

6

25

Responden 25

12

40

22

73

10

26

Responden 26

12

40

25

83

13

27

Responden 27

11

37

18

60

7

28

Responden 28

5

17

19

63

14

29

Responden 29

15

50

20

67

12

30

Responden 30

8

27

18

60

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        LAMPIRAN 2

                                                                                                                       

ANALISA MARKAH UJIAN PRA DAN UJIAN POS

PELAJAR 2 CERIA TAHUN 2006

KUMPULAN KAWALAN

 

Bil

Nama Pelajar

(Kumpulan Kawalan) 

Ujian Pra

Peratus Ujian Pra

Ujian Pos

Peratus Ujian Pos

Markah Peningkatan

1

Responden 1

11

37

11

37

0

2

Responden 2

11

37

13

43

2

3

Responden 3

14

47

15

50

1

4

Responden 4

12

40

15

50

3

5

Responden 5

11

37

13

43

2

6

Responden 6

11

37

13

43

2

7

Responden 7

10

33

13

43

3

8

Responden 8

15

50

15

50

0

9

Responden 9

8

27

11

37

3

10

Responden 10

11

37

14

47

3

11

Responden 11

12

40

12

40

0

12

Responden 12

8

27

10

33

2

13

Responden 13

12

40

13

43

1

14

Responden 14

12

40

15

50

3

15

Responden 14

14

47

16

53

2

16

Responden 16

12

40

15

50

3

17

Responden 17

9

30

9

30

0

18

Responden 18

15

50

16

53

1

19

Responden 19

13

43

15

50

2

20

Responden 20

13

43

15

50

2

21

Responden 21

7

23

10

33

3

22

Responden 22

16

53

20

67

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil

Nama Pelajar

(Kumpulan Kawalan) 

Ujian Pra

Peratus Ujian Pra

Ujian Pos

Peratus

Ujian Pos

 Markah

peningkatan   

23

Responden 23

16

53

16

53

0

24

Responden 24

8

27

10

33

2

25

Responden 25

8

27

10

33

2

26

Responden 26

13

43

17

57

4

27

Responden 27

8

27

11

37

3

28

Responden 28

12

40

13

43

1

29

Responden 29

12

40

15

50

3

30

Responden 30

13

43

15

50

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                LAMPIRAN 3

 

BORANG MAKLUMAT PELAJAR

 

1.      Nama                                             :

2.      Tingkatan                                       :

3.      Jantina                                            :

4.      Umur                                              :

5.      No. Kad Pengenalan                      :

6.      Alamat                                           :

7.      No. Telefon                                    :

8.      Nama Waris/Penjaga                      :

9.      Pekerjaan Waris                             :

10.  Bilangan adik-beradik                     :

11.  Bilangan Betul Ujian Pra Kajian      :

12.  Bilangan Betul Ujian Pos Kajian      :

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4

SOALAN UJIAN PRA

Name  :                      

Form   :

Date    :

(A)              Tick ( √ ) for the true statement and ( X ) for the false statement.

 

(1)               The flower is the sexual reproductive organ for flowering plant.

(2)               The filament supports the anther.

(3)               Stamen is the female reproductive system.

(4)               There are two type of pollination.

(5)               Self pollination occurs on the different plants.

(6)               Insect’s one type of the pollinating agent.

(7)               The male gamete is located in the pollen.

(8)               The fertilization of the male and female gamete occurs in the ovule

(9)               The ovule develops into a fruit.

(10)           The ovary develops into a fruit.

(11)           The pollen tube grow towards the ovule           

(12)           The petals protect the stamen and the pistil at the bud stage.     

(13)           The sepal is red in  colour        

(14)           The ovary is the part of male  reproductive system        

(15)           The flowers that pollinated by insects are brightly colour                                                           

(B)              Instructions: Each question is followed by four answers marked A, B, C and D. Choose the correct answer.

           

16.              The male gamete in a flowering plant is produced by the

A.                 Seed

B.                 Pollen tube

C.                 Ovary

D.                 Anther

    

17.              Figure 1 shows a section of an ovary. Which is the ovule ?

18.              The pistil in a flower is made up of the

1      style

11    stigma

111  filament

 

A.                 1 and 11 only

B.                 1 and 111 only

C.                 11 and 111 only

D.                 1,11 and 111

 

19.              Which of the following are the male parts of a flower?

1      Filament

11     Anther

111   Stigma

 

A.                 1 and 11 only

B.                 1 and 111 only

C.                 11 and 111 only

D.                 1,11 and 111

 

20.              Which of the following parts of  flower is not associated with reproduction ?

1        Sepal

11      Stamen

111    Petal

 

A.                 1 and 11 only

B.                 1 and 111 only

C.                 11 and 111 only

D.                 1,11 and 111

 

21.              The male reproductive system of a plant is found in the

A.             Stamen

B.             Stigma

C.             Petal

D.             Sepal

 

 

 

22.              Figure 2 shows a section a flower

 

            Which of the following is the function of  Z ?

A.                 To protect  the flower while in the bud stage

B.                 To attract insects.

C.                 To support the anther

D.                 To connect the stigma to the ovary.

 

23.              Which of the following are agents of pollination ?

1      Wind

11     Water

111   Insects

 

A.                      1 and 11 only

B.                       1 and 111 only

C.                      11 and 111 only

D.                      1,11 and 111

 

 

 

 

     

24.              Figure 3 shows a longitudinal section of a flower

            What is X

A.        Anther

B.         Stigma

C.        Style

D.        Ovule

 

 

25.              Where does fertilisation occur in a flower?

A.                 On the stigma

B.                 In the ovary

C.                 In the pollen tube

D.                 In the seed

 

26.              Cross pollination is the transfer of pollen grain from a flower to

A.                 The stigma of the  same flower.

B.                 The stigma of  a different flower from the same plant.

C.                 The stigma of  a flower of a different plant of the same species.

D.                 The stigma of  a flower of a different species.

 

27.              Which of the following best explains the meaning of pollination?

A.                 The fusion of the male gamete with the female gamete.

B.                 The transfer of pollen grain to the stigma.

C.                 The movement of the male gamete to the ovule.

D.                 The transfer of the ovule to the anther.

 

28.              Figure 4 shows the two plants A and B from the same species. 

 

 

 


             

Which of the above shows self-pollination?

 

A.                 1 and 11 only

B.                 11 and 111 only

C.                 1 and 111 only

D.                 1 only

    

29.              Which of the following structures becomes the pericarp after fertilisation

A.        Ovary

            B.         Ovary wall

            C.        Ovule

            D.        Integumen

 

 

 

30.              Which of the following are formed after fertilization?

1          Seed

            11        Endosperm

            111      Fruit

 

A.        1 and 11 only

C.                 1 and 111 only

D.                 11 and 111 only

E.                  1, 11 and 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    LAMPIRAN 5

SOALAN UJIAN POS

Name  :                      

Form   :

Date    :

(A)              Tick ( √ ) for the true statement and ( X ) for the false statement.

 

(1)               The male gamete is located in the pollen.

(2)               There are two type of pollination.

(3)               Insect’s one type of the pollinating agent.

(4)               Self pollination occurs on the different plants.

(5)               The ovule develops into a fruit.

(6)               The flower is the sexual reproductive organ for flowering plant

(7)               Stamen is the female reproductive system.

(8)               The ovary develops into a fruit.

(9)               The filament supports the anther.

(10)           The fertilization of the male and female gamete occurs in the ovule

(11)           The pollen tube grow towards the ovule           

(12)           The petals protect the stamen and the pistil at the bud stage.     

(13)           The sepal is red in  colour        

(14)           The ovary is the part of male   reproductive system

(15)           The flowers that pollinated by insects are brightly colour           

B.                 Instructions: Each questions is followed by four answers marked A, B, C and D. Choose the correct answer.

 

16.              The male gamete in a flowering plant is produced by the

A.     Seed

B.     Pollen tube

C.     Ovary

D.     Anther

 

17.              Figure 1 shows a section of an ovary. Which is the ovule?

18.              The pistil in a flower is made up of the

1      style

11    stigma

111  filament

 

A.          1 and 11 only

B.           1 and 111 only

C.          11 and 111 only

D.          1,11 and 111

19.              Which of the following are the male parts of a flower?

1      Filament

11     Anther

111   Stigma

 

A.          1 and 11 only

B.           1 and 111 only

C.          11 and 111 only

D.          1,11 and 111

 

20.              Which of the following parts of  flower is not associated with reproduction ?

1        Sepal

11      Stamen

111    Petal

 

A.          1 and 11 only

B.           1 and 111 only

C.          11 and 111 only

D.          1,11 and 111

 

21.              The male reproductive system of a plant is found in the

A.     Stamen

B.     Stigma

C.     Petal

D.     Sepal

 

 

 

22.              Figure 2 shows a section a flower

 

 

            Which of the following is the function of Z ?

A.     To protect  the flower while in the bud stage

B.     To attract insects.

C.     To support the anther

D.     To connect the stigma to the ovary.

 

23.              Which of the following are agents of pollination?

1      Wind

11     Water

111   Insects

 

A.          1 and 11 only

B.           1 and 111 only

C.          11 and 111 only

D.          1,11 and 111

 

 

 

      

24.              Figure 3 shows a longitudinal section of a flower.

            What is X

A.        Anther

B.         Stigma

C.        Style

D.        Ovule

 

           

E.      Where does fertilisation occur in a flower?

A.     On the stigma

B.     In the ovary

C.     In the pollen tube

D.     In the seed

 

26.              Cross pollination is the transfer of pollen grain from a flower to

A.     the stigma of the  same flower.

B.     the stigma of  a different flower from the same plant.

C.     the stigma of  a flower of a different plant of the same species.

D.     the stigma of  a flower of a different species.

 

27.              Which of the following best explains the meaning of pollination?

A.     The fusion of the male gamete with the female gamete.

B.     The transfer of pollen grain to the stigma.

C.     The movement of the male gamete to the ovule.

D.     The transfer of the ovule to the anther.

 

28.              Figure 4 shows the two plants A and B from the same species. 

 

 

 


             

Which of the above shows self-pollination?

A.                 1 and 11 only

B.                 11 and 111 only

C.                 1 and 111 only

D.                 1 only

    

29.              Which of the following structures becomes the pericarp after fertilisation

A.        Ovary

            B.         Ovary wall

            C.        Ovule

            D.        Integumen

 

 

 

 

 

30.              Which of the following are formed after fertilization?

1          Seed

            11        Endosperm

            111      Fruit

 

A.          1 and 11 only

B.           1 and 111 only

C.          11 and 111 only

D.          1, 11 and 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                LAMPIRAN 6

 

T-Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        LAMPIRAN 7

 

 

T-Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                LAMPIRAN 8

 

T-Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                LAMPIRAN 9

 

T-Test