Make your own free website on Tripod.com

 BAB 1

PENDAHULUAN

1.0   Pengenalan

 

Perkembangan kurikulum sains di Malaysia banyak dipengaruhi  oleh perkembangan sains luar  negara khususnya Britain dan Amerika Syarikat.Pada mulanya pengajaran lebih memberi penekanan tentang fakta sains sahaja.Aktiviti amali telah dimuat turunkan dalam buku teks dan dibincangkan dalam amali sahaja. Perubahan telah berlaku  selepas Rusia telah berjaya melancarkan setelit buatan manusia yang pertama.,iaitu sputnik 1957. Kajayaan ini telah mengejutkan Amerika Syarikat dan membuat reformasi dalam kurikulum sains dengan tertubuhnya National Science Foundation. Hasilnya wujudlah Program Elementry Science Study, Science Curriculum Improvement dan science dan sebagainya.Science telah beralih dari pendakatan tradisional kepada proses aktiviti eksperimen dan aktiviti amali (hands on). (Pengenalan Amali Sains,OUM 2004)                                                                                                              

 

               Perubahan ini turut melanda kurikulum sains di Malaysia . Kurikulum sains moden yang diperkenalkan pada tahun 1969 adalah ubahsuaian Scottish Integreted Science.  Perubahan kurikulum ini melibatkan perubahan pendekatan dalam pengajaran sains sebagai satu proses. Masalah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bukan hanya dihadapi oleh pelajar- pelajar di Malaysia tetpi merupakan masalah sejagat. Perbincangan International Congres on Mathematics Education (ICME) telah mewujudkan kumpulan PME (International Group on Psychology of Mathematic Education).  Penelitian dan pencarian faktor mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya menentukan kejayaan di dalam subjek ini sering diperbincangkan.

 

            Subjek sains  merupakan pelajaran teras di sekolah menengah di Malaysia. Jesteru itu matapelajaran ini merupakan satu matapelajaran yang sangat penting dan perlu dikuasai oleh semua pelajar. Salah tanggapan pelajar yang mengganggapkan sains sebagai satu matapelajaran yang susah  dan sukar untuk memahaminya. Ini kerana bidang sains merangkumi lima bidang utama iaitu menyiasat alam hidupan, menyiasat alam fizikal, menyiasat alam bahan, bumi dan alam semesta serta dunia teknologi. Topik ini dianggap susah dan sukar difahami kerana kajiannya lebih mendalam dan lebih daripada  pemerhatian kita.

 

            Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusatkan guru dan bergantung penuh kepada buku teks antara faktor  yang dikenalpasti menyebabkan pelajar cepat bosan dan hilang minat dalam pelajaran sains. Walaupun pelbagai kaedah telah didedahkan namun terdapat sebilangan besar guru yang masih menggunakan kaedah tradisional yang biasa seperti pendekatan latih tubi tanpa memberi penerangan konsep yang mencukupi melahirkan pelajar  yang tidak boleh berfikir secara kritis dan kreatif.

( Mohamad Khatim, 2001 )Pengajaran dan pembelajaran sains yang banyak melibatkan kemahiran proses sains dan manipulatif memerlukan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi. Pembelajaran memerlukan kefahaman  konsep yang lebih tinggi. Guru sepatutnya lebih memahami masalah ini.

 

            Pendidikan sains dalam KBSM dirancang dengan hasrat untuk melahirkan rakyat Malaysia yang seimbang perkembangannya dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani. Selain itu pemahaman tentang aplikasi sains melalui teknologi dalam kehidupan harian turut diberikan dalam semua kurikulum sains. Dalam abad ke -21 ini, perubahan dunia dalam semua bidang memberi makna bahawa kita harus memperkenalkan isi  kandungan baru dan kaedah pengajaran yang baru. Tanpa sebarang matlamat, kita mungkin tidak pasti hala tuju kita dan mengapa kita melakukkannya. Dengan itu secara tidak langsung guru harus menyediakan keseronokan mengajar dan belajar. (Shukor,2001)

 

            Daripada  kajian menunjukan kaedah guru banyak memberi kesan dalam pemahaman konsep  dan keseronokan untuk belajar. Oleh itu untuk mencapai matlamat wawasan 2020 guru mestilah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.Guru perlulah meningkatkan ilmu pengatahuan sejajar dengan perkembangan semasa. Ini penting agar guru lebih yakin dalam pengajaran dan ilmu yang disampaikan adalah yang terkini dan mengikut peredaran zaman. Calhoon (1963) menyatakan pekerja yang tidak mempunyai kemahiran tidak dapat menjalankan tugas- tugas rutinnya dengan baik,  Oleh yang demikian guru terpaksa menambahkan ilmunya sepanjang masa (Omardin Ashaari 1999)

 

1.1 Latar Belakang Kajian.

           

            Pendidikan sains di Malaysia yang dilaksanakan melalui KBSR dan KBSM mempunyai matlamat membina masyarakat saintifik yang progresif. Sesuai dengan sifat sains sebagai satu proses, penekanan kepada kaedah pengajaran sains adalah sangat penting. Matapelajaran sains merangkumi Sains Teras, Kimia, Fizik, Biologi dan Sains Tambahan yang perlu diajar dengan pendekatan yang sesuai samaada dalam bilik darjah mahupun dalam makmal. Mengajar sains adalah seperti mengajar  mengenai sesuatu yag wujud disekeliling kita. Manusia mempunyai perasaan ingin tahu lebih – lebih lagi terhadap apa sahaja yang ada di sekeliling mereka. Perasaan inilah yang menjadikan manusia suka mengkaji dan menggunakan pengetahuan  tersebut untuk kesejahteraan hidup. Perasaan inkuiri ini telah membawa kepada penemuan demi penemuan.

 

            Meneroka fenomena sekeliling kita adalah penerokaan sains. Bertolak daripada perasaan inilah, sains berkembang pesat. Ini jugalah strategi yang perlu diamalkan dalam pendidikan sains. Strategi inkuiri penemuan dalam pengajaran dan pembelajaran sains boleh dilakukan secara amali. Pendekatan yang diberi focus pada masa kini ialah pendekatan berpusatkan pelajar. Hasil kajian menunjukan pendekatan yang berpusatkan pelajar lebih efektif berbanding pedekatan tradisional yang berpusatkan guru.

 

            Brunner (1960), telah menekankan bahawa pembelajaran merupakan satu proses dimana pelajar membina idea baru atau konsep berasaskan kepada pengetahuan semasa mereka. Pelajar memilih dan mengintepretasikan maklumat membina hipotesis dan membuat keputusan yang melibatkan pemikiran mental (struktur kognitif seperti skema dan model mental) memberi makna dan pembentukan pengalaman dan membolehkan individu ‘melangkau melebihi maklumat yang diberikan (Beyond the information given) Hasil daripada pendekatan ini, beliau telah memperkenalkan pembelajaran penemuan (Discovery Learning) Brooks & Brooks (1993) menyatakan bahawa pelajar membina makna tentang dunia dan mensintesiskan pengalaman baru kepada apa yang mereka fahami sebelum ini. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Sehubungan itu wajarlah pengajaran amali berasas inkuiri penemuan di ketengahkan bagi meningkatkan pemahaman pelajar.

 

            Mengikut Omardin ( 1999 ) bahawa kejayaan atau kegagalan dalam pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada beberapa factor diantara yang terpenting ialah guru dan kaedah pengajran.

 

            Jika sistem pendidikan dahulu dan sekarang dapat digabungkan kerjaya akan menjadi lebih baik, disamping  menambahkan lagi kaedah- kaedah pengajaran yang terkini agar ia dapat diserap kedalam system pendidikan sekarang. (Nik Azis Nik Pa, 1992). Pembelajaran  amali berupaya membantu pelajar membina pengetahuan sendiri. Dalam proses ini pelajar akan menyesuaikan pengetahuan yang baru diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Oleh itu , kegiatan hans-on dan minds- on telah disepadukan. Kaedah ini juga dapat membantu pendidik melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif supaya mereka dapat membentuk pemikiran yang analitik, kritis , inovatif dan kreatif.Selain itu , tugasan amali juga biasanya dijalankan secara berkumpulan yang mengalakan perasaan positif serta saling menghargai, menyokong dan menghormati sesama sendiri dan menurut kajian , ini menunjukan peningkatan yang cemerlang dalam pencapaian akademik, sosial dan psikologi pelajar.

 

1.2  Pernyataan Masalah

           

            Setelah KBSM berusia lebih dari 10 tahun, didapati amalan guru dalam melaksanakan kurikulum tersebut , pada keseluruhannya adalah masih berpusatkan kepada guru dan terikat dengan kaedah tradisional (JNS 1996; Abdul Razak & rakan-rakan 1996; Saw Kian Swa 1996; Agness Voo 1996; Fatimah 1996 dan Amir 1996). Dari sudut kaedah pengajaran, amalan guru masih sama dengan dasar kurikulum lama (KLSM) yang menekankan kaedah hafalan. Aspek lain seperti pemahaman, amalan dan penghayatan kurang diberi perhatian yang sewajarnya dan sehingga kini masih  ramai guru menggunakan kaedah tradisional iaitu “Chalk and Talk”. Kaedah ini dikatakan lebih senang dan tidak perlu menyediakan bahan bantu mengajar. Guru juga lebih menekankan pembelajaran yang  boleh meningkatkan prestasi sekolah daripada menumpukan kepada pembelajaran sepnjang hayat. Oleh itu kaedah “Chalk and Talk” digunakan kerana ia lebih menjimat masa dan peralatan tidak diperlukan.

Aktiviti yang melibatkan pelajar secara aktif sangat terhad (Nik Azis 1992). Menurut laporan Jemaah Nazir Sekolah (1996) masih terdapat kira-kira 25 % daripada guru-guru sekolah menengah yang masih kurang pengetahuan,  kefahaman dan kemahiran dalam pelajaran yang disampaikan mengikut kehendak dan  keperluan KBSM. Termasuk juga di kalangan guru-guru yang pernah mengikuti kursus  orientasi KBSM. 

Pendekatan hafalan yang melibatkan pelbagai petua dan cara ringkas telah menyebabkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains menjadi tidak  bermakna (Ibrahim 1994).  Murid-murid lebih banyak menghafal rumus, 'petua' dan 'hukum-hukum' yang dicipta oleh guru tanpa mengetahui konsep sebenar (Tengku Zawawi 1999; Omar 1994; Amin 1993).  Keadaan ini tentunya akan  melahirkan pelajar yang hanya pandai mengingat tetapi jahil tentang sains dan tidak mampu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan sesuatu konsep atau kemahiran berkaitan sains (Tengku Zawawi 1997). Oleh itu satu kaedah pendekatan pengajaran yang berpusatkan pelajar ( inkuiri ) perlu diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran

            Salah satu lagi alasan yang menyebabkan murid kurang berminat subjek sains adalah kerana tanggapan yang negatif terhadap subjek itu sendiri.  Pelajar menyatakan bahawa subjek sains adalah satu subjek yang sangat susah. Tanggapan ini dibuat adalah berdasarkan kegagalan generasi terdahulu. Kini dengan adanya kaedah inkuiri, salah tanggapan itu dapat diperbetulkan. Tanggapan ini tidak boleh diterima lagi memandangkan subjek sains adalah berpusatkan pelajar dan seperti yang diketahui banyak kajian yang menyatakn pembelajaran yang berpusatkan pelajar boleh menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan pencapaian yang memuaskan. Oleh kerana pendekatan lama kurang memberi kesan maka guru perlu menggunakan pelbagai kaedah yang boleh menarik minat pelajar.

 

            Dalam beberapa kajian, menunjukan bahawa matlamat kumpulan dan individu memberi impak yang positif terhadap pencapaian mereka. Kaedah pembelajaran inkuiri yang melibat secara langsung individu  dalam aktiviti atau eksperimen sains akan mempertingkatkan keyakinan diri, menggalakan integrasi kumpulan dan membina perasaan positif diri dalam pembelajaran.

 

            Frylan ( 1994 ) dalam Omardin ( 1999 ), menyatakan minat yang timbul dalam setiap diri pelajar akan mempengaruhi pembelajaran. Apabila seseorang itu berminat dengan apa yang dilakukannya, maka beliau akan bersedia belajar dengan tekun sehingga mencapai apa yang dicita-citakan. Ini bermakana proses pengajaran tidak akan berjalan dengan lancer jika guru tidak mempunyai kaedah pengajaran yang dapat menimbulkan minat terhadap pengajaran mata pelajaran tersebut.

 

            Berdasarkan tinjauan yang dibuat di sekolah-sekolah menunjukan para pelajar tidak didedahkan dengan kaedah pembelajaran inkuri yang sebenar, kajian untuk menilai kesan pembelajaran inkuiri di sekolah amat sesuai dilaksanakan untuk melihat perubahan pencapaian pelajar di sekolah selepas perlaksanaan pendekatan pembelajaran inkuiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Kerangka konseptual

 

 

1.4   Objektif Kajian

           

Tujuan kajian ini ialah untuk menentukan sama ada penggunaan kaedah Pembelajaran Inkuiri dalam pembelajara Sains Tingkatan satu dapat :

 

1.      Memberi kesan terhadap pencapaian pelajar secara signifikan berbanding dengan kaedah tradisional

2.      Memberi kesan terhadap pencapaian pelajar tanpa mengira jantina berbanding dengan kaedah tradisional

3.      Memberi kesan terhadap pencapaian pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza berbanding dengan kaedah tradisional

4.      Memberi kesan terhadap pencapaian pelajar dalam topik haba                pembelajaran   inkuiri  penemuan berbanding dengan kaedah tradisional

 

 

1.5 Persoalan Kajian

 

Berdasarkan kepada pernyataan masalah dan tujuan kajian, pengkaji telah mengenalpasti beberapa persoalan kajian antaranya :

 

1.      Adakah terdapat perbezaan terhadap pencapaian pelajar dalam pembelajaran haba tingkatan satu menggunakan kaedah Pembelajaran Inkuiri berbanding kaedah tradisional.

 

      2.  Adakah terdapat perbezaan terhadap pencapaian pelajar dalam pembelajaran  

           haba tingkatan satu tanpa mengikut jantina menggunakan kaedah

           pembelajaran Inkuiri berbanding dengan kaedah tradisional.

 

       3.  Adakah terdapat perbezaan terhadap pencapaian pelajar dalam pembelajaran

            haba tingkatan satu di kalangan pelajar yang mempunyai tahap

            kecerdasan  yang beza menggunakan kaedah Pembelajaran Inkuiri berbanding

            kaedah tradisional.

 

       4.  Bolehkah mereka berfikir pada tahap yang tinggi menggunakan kaedah Pembelajaran Inkuiri untuk menyelesaikan masalah.

 

 

 

 

 

 

 

1.6  Hipotesis Kajian

 

Berdasarkan persoalan kajian, beberapa hipotesis kajian turut diuji :

 

Ho. 1   : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan pencapaian pelajar di antara pelajar yang mengikuti kaedah pembelajaran inkuiri berbanding dengan kaedah tradisional.

 

Ho 2    : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan pencapaian pelajar tanpa mengira jantina yang mengikuti kaedah pembelajaran inkuiri berbanding kaedah tradisional

 

Ho 3    : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan pencapaian pelajar di antara pelajar kecerdasan rendah  yang mengikuti kaedah pembelajaran inkuiri berbanding kaedah tradisional

 

 

Ho. 4   : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap peningkatan pencapaian pelajar di antara pelajar kecerdasan tinggi  yang mengikuti kaedah pembelajaran inkuiri berbanding kaedah tradisional

 

 

1.7   Kepentingan Kajian

 

            Matlamat yang ingin dicapai oleh guru adalah untuk memenuhi kehendak KBSM dan Falsafah Pendidikan Negara amnya. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang tidak berkesan akan memberi implikasi yang buruk terhadap pencapaian pelajar dan cita-cita falsafah Pendidikan Negara. Diharap dapatan kajian ini akan memberi maklumat kepada pihak-paihak berkenaan sperti pentadbir sekolah, guru-guru tentang keberkesanan penggunaan Kaedah Pembelajaran Inkuiri dalam mata pelajaran Sains. Di samping itu ia akan memberi peluang dan pengalaman  kepada guru-guru Sains untuk mengetahui dan mempelajari teknik-teknik yang digunakan dalam kaedah Pembelajaran Inkuiri.

 

            Selain daripada itu, dapatan kajian ini juga akan menjadi pendorong kepada guru-guru mata pelajaran lain untuk mencuba pendekatan kaedah Inkuiri ini. Kepada pihak PPD dan JPN  akan dapat mengambil langkah proaktif memperkenal dan melaksanakan pendekatan kaedah Inkuiri ini di sekolah-sekolah khususnya untuk mata pelajaran Sains dan mata pelajaran lain amnya.

 

            Daripada dapatan ini juga diharap perancang kurikulum atau perancang modul pembelajaran memberi penekanan terhadap penggunaan pendekatan Pembelajaran Inkuiri.

 

 

1.8 Batasan Kajian

           

            Kajian ini meninjau keberkesanan kaedah inkuiri khususnya amali dalam matapelajaran sains tingkatan satu melalui topic pengembangan haba. Kajian ini hanya terbatas bagi pelajar dua kelas yang terpilih iaitu seramai 80 pelajar yang terdiri daripada 40 pelajar lelaki dan 40 pelajar perempuan. Kajian ini juga terbatas di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Laksamana, Jalan Kuala Kedah, Kedah Darul Aman.Tempat kajian dipilih berdasarkan kekangan masa dan pengurusan.           

 

1.9 Definisi Istilah

 

Meningkatkan : Meninggikan kedudukan, memperhebatkan, meninggikan ke tahap

                                    yang lebih tinggi. ( Kamus Dewan Edisi Kedua )

 

Pencapaian :                 Prestasi, apa yang dicapai atau diperolehi. ( Kamus Dewan ).

                                    pencapaian dalam kajian ini merujuk kepada prestasi atau 

                                    yang diperolehi berdasarkan ujian pra dan pos.

 

Pelajar Tingkatan Satu : Pelajar yang belajar dalam tingkatan satu peringkat menengah

                                    rendah.

 

Kaedah Inkuiri Penemuan : Salah satu pendekatan penyelesaian masalah yang disusun

                                    khas supaya sesuatu yang ditujukan kepda pelajar akan menjadi

                                    cabaran kepada mereka untuk menyelidik dan meneliti secara

                                    lebih mendalam. ( Mohd.Zamri Sabran, 1994).

1.10 Ringkasan                     

 

            Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan kaedah Inkuri penemuan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk “ Haba” mata pelajaran Sains KBSM tingkatan satu. Para pelajar akan dapat melaksanakan aktiviti mengikut langkah-langkah yang disampaikan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efektif.         

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2

 

TINJAUAN LITERATUR

2.0 Pengenalan

 

            Pengajaran sains adalah seperti mengajar mengenai sesuatu yang wujud disekeliling kita. Manusia mempunyai perasaan ingi tahu lebih- lebih lagi terhadap apa saja yang ada disekeliling mereka. Perasaan inilah yang menjadikan manusia suka mengkaji dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kesejahteraan hidup. Perasaan inkuiri ini akhirnya akan membawa kepada penemuan demi penemuan. Perasaan inkuiri yang hadir dalam diri pelajar sejak lahir perlu diperkembangkan dalam proses mencari  jawapan ataupun penemuan. Mencari jawapan dalam sains melibatkan proses membina pengetahuan atau konstruktif. Konstruktif merujuk bagaimana individu membina pengetahuan sendiri dan bukan hanya menerima pengetahuan orang.

 

2.1 Pembelajaran inkuiri.

           Berdasarkan epistemology, pendidikan sains moden ialah proses yang mendidik pelajar berhubung sifat sains yang tidak muktamat dan boleh lentur. Sifat sains ini ditunjukan oleh sejarah yang memperihalkan bagaimana teori yang diusulkan oleh Francisci Redi telah menolak hipotesis yang diyakini oleh kebanyakan orang dikala itu. Ketika itu ramai yang  beranggapan bahawa beluncas (larva) terhasil secara spontan daripada daging yang sedang mereput . Redi kemudiannya telah melaksanakan ujikaji ringkas untuk membuktikan hipotesisnya. Ujikajinya telah membuktikan hipotesisnya benar. Redi kemudiannya menolak andaian yang diyakini oleh orang ramai ketika itu berhubung dengan penghasilan beluncas. Penolakan hipotesis itu menunjukan bahawa ilmu dalam bidang sains boleh diperbaharui dan diformulasikan semula berdasarkan penemuan bru yang diperolehi daripada kaedah saintifik (Martin 1985).

          

            Kaedah inkuiri Penemuan adalah satu pendekatan penyelesaian masalah  yang disusun khas supaya sesuatu yang ditujukan kepada pelajar akan menjadi cabaran mereka untuk menyelidik dan meneliti secara mendalam.Ini bermakna menggunakan kaedah inkuri –penemuan dalam pengajaran akan membolehkan pelajar mengambil peranan  matematik mengenai strategi pengajaran yang mereka amalkan menunjukan bahawa guru pakar akan sentiasa menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang strategi yang  mencari dan menemukan fakta melalui kaedah sainstifik yang mereka lakukan sendiri. Ini bermakna pelajar seharusnya membina hipoesis berhubung sesuatu perkara yang ingin dikajinya, kemudian menguji hipotesis untuk menunjukan kebenarannya. Melalui langkah ini ahli sains berupaya memperolehi ilmu baru dan menolak data sains yang ditemui sebelum ini. Oleh yang demikian, dijangkakan melalui pendekatan pembelajaran inkuiri, pelajar dapat memahami sifat sains yang tidak muktamat dan boleh lentur.(Martin 1985)

 

2.2 Tinjauan kajian lepas.

 

            Brunner (1960) telah menekankan bahawa pembelajaran merupakan satu proses dimana pelajar membina idea baru atau konsep berasaskan kepada pengetahuan semasa mereka.Pelajar memilih dan mengintepresikan maklumat, membina hipotesis dan membuat keputusan yang melibatkan pemikiran mental (struktur kognitif seperti skema dan model mental) memberi makna dan pembentukan pengalaman yang membolehkan individu “melangkau maklumat yang diberikan” Hasil daripada pendekatan ini, beliau telah memperkenalkan pembelajaran penemuan.

 

            Brooks & Brooks (1993) Menyatakan bahawa pelajar membina makna tentang dunia dengan mensintesiskan pengalaman baru kepada apa yang mereka fahami sebelum ini. Mereka membetuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea. Apabila mereka bertemu dengan objek , idea dan perkaitan yang tidak bermakna kepada mereka, maka mereka akan mengintepretasikan apa yang mereka lihat secocok dengan peraturan yang telah mereka bentuk atau mereka akan menyesuaikan peraturan mereka agar dapat meerangkan maklumat yang baru ini dengan lebih baik.

 

 

            Menurut Zahari (1992) , Jika guru dapat menimbulkan minat pelajar yang diajar serta menimbulkan minat pelajar untuk membuat latihan, maka latihan yang disediakan akan menjamin mutu pembelajaran dan meningkatkan pencapaian. Pelajar- pelajar lebih berminat dengan pengajaran apabila guru yang fleksibel dan mempelbagaikan strategi atau kaedah pengajaran yang digunakan dibilik darjah.(S.Sukumaran ,1991; Burden dan Byrd, 1994)

 

            Fryland (1994) dalam Omardin (1999), menyatakan minat yang timbul dalam setiap diri pelajar akan mempengaruhi proses pembelajaran. Apabila seseorang itu berminat dengan apa yang dilakukannya, maka beliau akan bersedia belajar dengan tekun sehingga mencapai apa yang dicita - citakan. Ini bermakna proses pengajaran akan berjalan lancar sekiranya pelajar berminat dengan subjek dan kaedah yang dijalankan.

 

            Menurut Crow dan Crow (1983) minat merupakan daya pengerak yang mendorong kita supaya memberi perhatian kepada seseorang, benda atau kegiatan. Ia boleh merupakan pengalaman berpengaruh yang telah dirancang oleh kegiatan itu sendiri. Oleh itu minat berkait rapat dengan desakan ,motif, gerak balas emosi dari aspek disiplin kerja dan hasil penglaman dalam alam sekitar. Menurutnya lagi Jikalau seseorang itu berminat walaupun mempunyai kebolehan yang sederhana ia kan menghasilkan produk yang lebih baik berbanding dengan orang yang tidak mempunyai minat.

 

            Menurut Parkay dan Hardcastle ( 1990 ), guru perlu mahir dan berkebolehan dalam tiga bentuk pengetahuan iaitu pengetahuan mata pelajaran, pengetahuan teori pendidikan dan pengetahuan kemahiran ( kaedah ) mengjar untuk mewujudkan situasi proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

 

2.3 Ringkasan

 

            Berdasarkan kajian literature, pemilihan kaedah pengajaran banyak mempengaruhi pemahaman dan pencapaian prestasi pelajar. Kaedah inkuri dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran  yang berkesan bukan sahaja dari segi menguasai tajuk  yang diajar tetapi melahirkan interaksi yang baik diantara pelajar. Kajian oleh pakar psikologi tentang perlakuan atau tingkahlaku dan pemikiran pelajar adalah satu proses untuk mengembangkan potensi dan kemahiran individu dalam bidang tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  3

METODOLOGI   KAJIAN

 

3.0  Pengenalan

 

            Tujuan bab ini adalah untuk membincangkan pelbagai prosedur metadologi yang digunakan untuk mengumpul data, prosedur kajian, analisis data dan kaedah pengajaran. Bab ini juga menerangkan mengenai kajian dan peringkat pengumpulan data hingga keperingkat penganalisan dan pentafsiran. Kajian ini bertujuan utuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah inkuiri  dalam topic pengembangan haba tingkatan satu sains.

 

3.1 Reka bentuk kajian.

 

            Kajian deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan kaedah perbandingan skor.

Menurut  Majid (1993), penyelidikan deskriptif bermatlamat untuk meneroka sesuatu bidang yang belum atau kurang diterokai.Best dan Kahn (1998) pula menyatakan bahawa kajian deskripsi dapat menerangkan dan menjelaskan apa sebenarnya berlaku. Ia juga menjelaskan keadaan atau perhubungan, pendapat pada proses yang berlaku, keberkesanan dan corak yang dibangunkan. Ini disokong oleh Gray (1996) bahawa kajian deskripsi melibatkan data dalam usaha menguji hipotesis atau menjawab persoalan kajian dengan melihat status semasa terhadap perkara yang dikaji. Penilaian deskripsi berguna untuk menilai sikap, maklumat demografi, suasana dan prosedur.

 

            Pengkaji membuat dua ujian iaitu ujian pra dan ujian pos. Selepas ujian pra pengkaji menyusun semula pelajar agar tahap pencapaiannya adalah sekata .Pelajar yang mendapat gred A, akan dibahagikan kepada dua kumpulan satu kumpulan eksperimen dan satu kumpulan kawalan. Begitu juga dengan pelajar gred B, C, D, dan E. Selepas itu kumpulan eksperimen akan diberikan amali dengan kaedah inkuiri tetapi kumpulan  kawalan  akan diajar menggunakan kaedah biasa yang digunakan oleh guru sebelumnya.

            Setiap kumpulan akan diajar tentang topik haba. Selepas itu ujian pos akan dijalankan. Soalan bagi ujian pos adalah sama dengan soalan pra tetapi susunan soalan telah ditukarkan. Soalan- soalan  bagi soalan pra dan pos diambil daripada buku- buku rujukan yang sedia ada. Graf bar digunakan untuk   membandingkan keputusan skor ujian pra dan ujian pos. Perbandingan skor diambil kira untuk mengukur tahap kefahaman pelajar.

 

 

 

Ujian Pra

 
 


                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.2 Populasi dan sample

 

            Kajian ini dijalankan keatas 80   pelajar tingkatan satu Sekolah Menengah Tengku Laksamana, Jalan Kuala Kedah, Kedah Darul Aman.  Mereka terdiri daripada 40 lelaki dan 40 perempuan. Jumlah sample diambil daripada 2 kelas yang berbeza yang telah dibahagikan dalam kumpulan selepas ujian pra.

 

3.3 Instrumen Kajian

 

            Dalam kajian ini instrument kajian pelajar terdiri daripada borang maklumat pelajar, 2 kertas ujian iaitu ujian pra dan ujian pos. Borang maklumat pelajar mengandungi maklumat tentang latar belakang sample kajian. Maklumat yang dikehendaki meliputi nama , jantina bangsa dan markah ujian bulan lepas. Kertas ujian pra dan pos pula mengandungi 30 soalan objektif. Susunan soalan bagi ujian pra dan pos akan diubahsuaikan agar pelajar tidak mengetahui corak jawapannya.

 

 

3.4 Prosedur Analisis Data

 

            Menurut Majid (1994) Pemprosesan data merupakan teknik untuk pengumpulan, penganalisaan, penyimpanan dan pengeluaran data. Data yang diperolehi adalah bahan mentah seterusnya dianalisa untuk mendapatkan ilmu dan maklumat yang berguna. Data – data yng diperolehi dianalisis menggunakan perisian ‘Statistical For Social Science’ (SPSS) For Windows Release 10.0.Penganalisaan data kuantitatif dilakukan .Penganalisis data dibuat berdasarkan hasil pembelajaran topic pengembangan haba.Statik deskriptif dilakukan dengan menentukan min  dan peratusan untuk  dibuat perbandingan diantara ujian pra dan ujian pos.. Perbandingan  juga dibuat antara pelajar lelaki dan perempuan antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Perbadingan ini dimasukan kedalam graf bar agar lebih jelas lagi.

           

3.5 Ringkasan

 

            Akhir sekali , rumusan dibuat oleh pengkaji dengan menggunakan dapatan yang diperolehi. Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk membuat kajian termasuklah rekabentuk kajian,populasi dan sampel , instrumen kajian, prosedur pengumpulan data dan analisis data. Diharapkan data- data yang diperolehi boleh membantu pengkaji bagi menentukan keberkesanan kaedah inkuiri melalui ujian pra dan ujian pos dalam pengajaran dan pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUJUKAN

 

Abd. Razak Habib, Abd. Rashid Johar, Abdullah Md. Noor &   Puteh Mohd ( 1996 ).

 “Pelaksaan KBSM dalam mata pelajaran  matematik, sains dan sains sosial di    

Sekolah”. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Penilaian  KBSM. KPM: IAB.

 

Abu Zahari Abu Bakar ( 1992 ).”Psikologi Pendidikan untuk Guru”. Petaling Jaya: Pustaka Delta Pelajaran Sdn Bhd.

 

Best, J.W dan Khan, J.V 9 ( 1998 ) “Reseach In Education”. 8th ed. M.A: Ally and Bacon.

 

Brunner ( 1960 ). “The Process of Education”. Masachusetts : Havard University Press Cambridge.

 

Burden, P,r. dan Byrd, D.M. ( 1994 ). Methods For Effective Teaching”. Masachusetts Allyn and Bacon.

 

Crow, D.L and Crow, A ( 1983 ).”Psikologi Pendidikan untuk Perguruan”. Kuala Lumpur : Dewan bahasa dan Pustaka

 

Gray. L.R ( 1996 ). “Educatioal Reseach : Competencies For Anylysis And Application”. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall. Inc.

Jemaah Nazir Sekolah.(1996 ). “Perlaksanaan program KBSM dalam  bilik darjah”.

Kertas kerja  Seminar Kebangsaan Penilaian KBSM. KPM: IAB.

 

Mohd Majid Konting ( 1994 ). Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Mohd.Zamri Sabran ( 1994 ).”Pengajaran Kajian Tempatan” K.B.S.R, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.

Nik Azis Nik Pa. (1992) . “Agenda Tindakan: Penghayatan  Matematik KBSR  dan    

KBSM”. Kuala Lumpur: DBP 

Modul Pengenalan Amali Sains , ( 2004 ). Open University Malaysia.

 

Modul Perancangan Kurikulum Sains ( 2003 ).Open University Malaysia.

 

Omardin ( 1999 ). “Pengajaran Kreatif Untuk Pembelajaran Aktif.”Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Parkay, W.W dan Hardcastle, B ( 1990 ) “Becoming A Teacher : Acepting The Challage Of A Profesion”. Massscusetts : Allyn and Bacon.